Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Over de Vereniging van Vrienden

De traditie van het verzamelen in Kleef

Het verzamelen van kunst heeft in Kleef een eeuwenlange traditie. Reeds in de 2e helft van de 16e eeuw was hertog Willem de Rijke van Jülich-Kleef-Berg begonnen een collectie van Romeinse antiquiteiten op de burcht van Kleef bij een te brengen. Johan Maurits van Nassau-Siegen, de uiterst kunstzinnige stadhouder van Brandenburg, door wiens toedoen Kleef in de 17e eeuw in prachtige residentie-stad veranderd werd, ontdekte de collectie weer en bouwde haar uit tot een aanzienlijke kunst- en wonderkamer. In de 18e eeuw zette de geleerde voorzitter van de Kleefse regering Julius Ernst von Buggenhagen de traditie van het verzamelen voort en richtte in de Johannis-toren van de Kleefse burcht, voortbouwend op de aanwezige collectie antiquiteiten, een antiquiteitenzaal in.

Een forse terugslag kreeg de Kleefse traditie om te collectioneren in 1794 door de inval van de Franse troepen in de stad. Door plundering werd de collectie sterk gereduceerd. In 1865 werd door de burgerij voor het eerst over de stichting van een museum nagedacht, dat volgens de smaak van die tijd gewijd zou moeten zijn aan Romeinse oudheden en ten slotte in het classicistische raadhuis onderdak vond.

De wisselvallige geschiedenis van de 20ste eeuw en de totale verwoesting van Kleef in de Tweede Wereldoorlog waren er de oorzaak van, dat het museum op verschillende plaatsen ondergebracht werd. Na de verwoesting in de Tweede Wereld-oorlog besloot de raad van de stad Kleef in 1955 een nieuw museum te stichten. Als geschikte plek hiervoor werd het Koekkoek-Huis gezien, dat de landschapsschilder B.C. Koekkoek tussen 1846 en 1848 liet bouwen. In 1960 vond de feestelijke opening van het Stedelijk Museum Huis Koekkoek plaats. Het accent kwam nu te liggen op de landschapsschilderkunst van de Kleefse romantiek, voornamelijk op de schilderkunst van Koekkoek en zijn school. Andere zwaartepunten waren de late middeleeuwen, de bloeiperiode van het hertogdom Kleef, en de kunst van de 17e eeuw, toen Johan Maurits de stad tot middelpunt van de Nederlandse barok gemaakt had, aan.

Stichting van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.

In 1987 werd door een groep geïnteresseerde burgers een vereniging ter ondersteuning van het museum Huis Koekkoek gesticht, die tot doel had museum, kunst en cultuur in Kleef gericht te ondersteunen. De eerste doelstelling was een sterke uitbreiding van de collecties en het verlichten van het nijpende ruimtetekort van het museum.

In 1989 kocht de stad het complex van het voormalige kurhaus met het Friedrich-Wilhems-Bad, de wandelhal en het aangesloten voormalige kuurhotel. Nadat het besluit genomen was om hier het nieuwe museum in onder te brengen en de typograaf Walter Nikkels en de architect Heinz Wrede de opdracht voor de verbouwing gekregen hadden, stelde de vereniging zich voortaan tot doel beide huizen te ondersteunen. Zij werd daarom in 1996 omgedoopt tot Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.

Toen in de jaren negentig van de vorige eeuw de toekomst van het B.C.Koekkoek-Huis door de aanwezigheid van het nieuwe museum onzeker leek, is het aan het initiatief van de Vereniging van Vrienden te danken dat er een stichting met het doel dit museum te laten voort bestaan in het leven geroepen kon worden, waaraan ook de stad Kleef en de NRW-Stichting deelnamen.

Veelzijdige opgaven van de Vereniging van Vrienden

De Vereniging van Vrienden zet dus een lange traditie om de kunst te bevorderen voort. Zij telt nu bijna 1650 leden uit de stad en de nabije en verdere omgeving en ondersteunt het Museum Kurhaus Kleef en het B.C. Koekkoek-Huis op meerdere terreinen. In het middelpunt van haar opgaven staat de zorg voor voldoende financiële middelen in deze tijden van krappe openbare middelen. Talrijke aankopen – schilderijen, grafiek, tekening en beelden – kunnen daarom nu de collecties van de beide musea aanvullen. Mogelijk wordt dit door het grote aantal leden van de Vereniging van Vrienden, die de idee om de cultuur te ondersteunen ter wille van het leefklimaat van de stad attractief vinden en samen willen dat de stad een sterker cultureel profiel krijgt.

De Vereniging van Vrienden is bovendien de uitgever van de publicaties van beide musea en biedt verschillende extra evenementen zoals exclusieve rondleidingen, voordrachten en excursies. Zij ondersteunt de Kleefse musea niet alleen financieel maar ook door de vrijwillige medewerking van veel geëngageerde leden.

Ieder lid van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis e.V. draagt in belangrijke mate bij aan het behoud en de vergroting van de attractiviteit van beide instellingen en zorgt zo voor een belangrijke bijdrage aan de versterking van het totale culturele landschap van Kleef.

Naar Hendrik Feltman, de zes hertogen van Kleve-Mark (Willem de Rijke als tweede van rechts), 17de eeuw
J.M. v. Miereveldt, Johann Moritz van Nassau-Siegen, 1636
Jan de Baen, Johan Maurits van Nassau-Siegen, ca. 1670
De Antiquiteitenzaal op de Zwanenburcht, 1795
Barend Cornelis Koekkoek, Lithografie van Charles Baugniet, 1839
Het B.C. Koekkoek-Huis in Kleef
Het Museum Kurhaus Kleef
-> Deze pagina afdrukken